Нашата визија

Винарска Визба Попова Кула ќе стане добро познат производител на високо квалитетни вина од Македонија што се бараат и посакувана туристичка дестинација.

Нашата мисија

Да ги зачуваме регионалните и локалните  сорти на вино и да ги промовираме светскиот пазарот.

Да ја промовираме Македонија како земја на виното.

Да го развиеме винскиот туризам и винската култура во Макдонија.

Цели

Да постигнеме повеќе од 20% IRR (внатрешна стапка на поврат) за инвеститорите преку високо квалитетни производи и улуги и преку супериорен маркетинг микс.

Стратегиски приод

Винарска Визба Попова Кула е основа во 2004 година како друштво со ограничена одговорност од страна на група од 19 инвеститори.
На 08.05.2005 Винарска Визба Попова Кула стекна дополнителен капитал и прерасна во акционерско друштво.

Компанијата има 2 700 000 обични акции, со номинална вредност од 61,50 денари или 1,00 евро.

Од 14.06.2007 година акциите на Винарска Визба Попова Кула котираат на македонската берза за тргување со хартии од вредност на пазарот на  друштвa со посебни обврски за известување под ISN: MK POPK 101014. (www.mse.com.mk)

Интеко Доо Импорт-Експорт Скопје е најголем акционер со сопственост на 50,58% од акциите (www.cdhv.com.mk) и тие не се нудат за продажба. Во случај Интеко Доо Импорт-Експорт Скопје да одлучи да ги продава своите акции информацијата ќе биде благовремено објавена.

Со останатите 49,42% од акциите се тргува на Македонската берза на хартии од вредност.

Компанијата има Одбор на директори составен од пет членови, четири не-извршни и еден е извршен член. 

Григори Поповски,
Претседател на ОД,
не-извршен член
кратко CV
Јордан Трајков,
извршен директор,

Ивона Колева,
не-извршен член
кратко CV

Златко Данев,
не-извршен член
кратко CV

Климе Бабунски,
не-извршен член
кратко CV

Винарска Визба Попова Кула редовно доставува извештаи до Комисијата за хартии од вредност. Извештаите можете да ги преземете од интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност  http://www.sec.gov.mk/, а можете да ги превземате и тука.

Aкционерско собрание 31 мај 2023

На 31.05.2023 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи редовно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од акционерско собрание 22.06.2022

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2022

Извештај за работа на Одбор на директори за 2022

Aкционерско собрание 22 јуни 2022

На 22.06.2022 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи редовно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од акционерско собрание 11.08.2021

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2020

Извештај за работа на Одбор на директори за 2021

 

Aкционерско собрание 11 август 2021

На 11.08.2021 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи редовно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од акционерско собрание 21.09.2020

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Извештај за работа на Одбор на директори за 2020

 

Вонредно акционерско собрание 21 септември 2020

На 21.09.2020 година (понеделник), со почеток вo 10.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи вонредно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од редовно акционерско собрание 12.08.2020

Ревизија на зделка со заинтересирана страна

 

Aкционерско собрание 12 август 2020

На 12.08.2020 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи редовно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од редовно акционерско собрание 28.06.2019

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2019

Предлог Статут

Ревизија на зделка со заинтересирана страна

 

Aкционерско собрание 28 јуни 2019

На 28.06.2019 година (петок), со почеток вo 12.00 часот во просториите на ВВ Попова Кула АД ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија  ќе се одржи редовно собрание на акционери на друштвото. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од редовно акционерско собрание 12.06.2018

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2018

 

Aкционерско собрание 12 јуни 2018

На 12.06.2018 година (вторник), со почеток вo 11.00 часот во градски ѕид блок 13 Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци, ќе се одржи редовно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Записник од вонредно акционерско собрание 26.09.2017

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2017

Информација за предложен член на одбор на директори

 

Вонредно акционерско собрание 26 септември 2017

На 26.09.2017 година (вторник), со почеток вo 10.00 часот во градски ѕид блок 13 Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци, ќе се одржи вонредно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Објаснување - обврзница

Записник од собрание на акционери 07 јуни 2017

 

Aкционерско собрание 07 јуни 2017

На 07.06.2017 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во градски ѕид блок 13 Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци, ќе се одржи редовно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Годишна сметка

Консолидирана годишна сметка

Финансиски извештај

Консолидиран финансиски извештај

Годишен извештај за 2016

Одлуки од собрание

Информација од собрание

 

Aкционерско собрание 09 јуни 2016

На 09.06.2016 година (четврток), со почеток вo 10.00 часот во градски ѕид блок 13 Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци, ќе се одржи редовно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Извештај за работењето на одборот на директори за 2015 год

 

Aкционерско собрание 08 јуни 2015

На 28.05.2014 година (среда), со почеток вo 10.00 часот во градски ѕид блок 13 Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци, ќе се одржи редовно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Во продолжение можете да ги симнете потребните материјали за собранието.

Јавен повик

Пријава

Полномошно

Предлог одлуки

Биланс на состојба

Биланс на успех

Консолидиран биланс на состојба

Консолидиран биланс на успех

Ревизорски извештај

Консолидиран ревизорски извештај

Годишен извештај за 2014

Извештај за работењето на одборот на директори за 2014 год

Записник од Акционерско собрание одржано на 28.05.2014 год

 
За инвеститориСоцијална одговорностПолитика за приватностКонтакт
All rights reserved © Popova Kula Winery
crosschevron-down
mk_MKMacedonian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram